Terminis i Condicions

/
Terminis i Condicions

1) CONTACTE:

Gorgeous Style S.L, amb CIF B-55.153.167, amb domicili a 17455 Caldes de Malavella (Girona), carrer Sant Esteve número 9.

gorgeous@gorgeous-store.com

-Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2900, foli 218, fulla GI-53884

2) CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

La utilització dels serveis o la contractació de productes a la pàgina web www.gorgeous-store.com suposa l’acceptació de les següents Condicions Generals ús:

1. Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals d’ús:

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara que:

a)   És una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

b)   Que ha llegit i accepta els presents termes Generals d’ús.

Aquestes Condicions Generals d’Ús, regulen la relació jurídica que prové dels processos de contractació realitzats entre els Usuaris-Clients de la pàgina web http://www.gorgeous-store, propietat de GORGEOUS STYLE S.L (en endavant, Gorgeous). Els usuaris-clients accepten les Condicions Generals d’ús des del moment en què utilitzin, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris-Clients.

Gorgeous posa a disposició d’aquests, un formulari de contacte per tal que puguin plantejar qualsevol dubte respecte les Condicions Generals d’Ús.

2.Normes aplicables

Les presents Condicions Generals d’ús estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998 de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que va aprovar la Llei de Consumidors i Usuaris, al Real Decret 1906/1999 de 17 de desembre de 1999, pel que es regula la contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.Modificació de les Condicions Generals d’Ús:

Gorgeous podrà modificar les Condicions Generals d’Ús notificant-ho als Usuaris-Clients amb una antel.lació suficient, amb l’objectiu de millorar els serveis i productes oferts a través de Gorgeous. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals d’Ús exposades a la pàgina web de Gorgeous, s’estendrà que s’ha complert amb el deure de notificació. En el cas en què Gorgeous consideri que tal modificació pot arribar a perjudicar a algun usuari, podrà comunicar-li per altres mitjans electrònics que consideri convenient.

En tot cas, les condicions generals d’ús tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes condicions haurà d’abstenir-se d’utilitzar el portal i/o serveis de Gorgeous.

Aquestes Condicions Generals d’Ús no suposen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre Gorgeous i Usuaris-Clients.

Gorgeous es reserva el dret a rebutjar qualsevol sol·licitud de registre, de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això suposi cap dret a indemnització o compensació.

a)  Descripció dels serveis/productes:

Gorgeous ofereix a la seva pàgina web productes de moda tan masculina com femenina.

La descripció dels productes que s’ofereixen en aquesta pàgina web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors i col·laboradors de Gorgeous.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, el producte o Servei no estigui disponible un cop realitzada la compra, Gorgeous informarà al client per correu electrònic de l’anul.lació total, o en el seu cas, parcial de la comanda. L’anul.lació parcial de la comanda no dóna dret a l’anul.lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’usuari de conformitat amb el que es disposa a les presents Condicions Generals.

b)  Compra de productes, contractació de serveis i formalització de comandes.

La compra de productes i contractació de Serveis per part de l’Usuari a través de la web es realitza seguint el procediment establert en la secció de registre i compra

Gorgeous enviarà al correu electrònic de l’usuari, i en el termini de 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda, un correu electrònic d’acús de rebuda i confirmació de la compra realitzada. La comanda de productes o serveis, i per tant, el contracte s’entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament del preu per part de Gorgeous.

c)  Preus dels productes i serveis:

Els preus dels productes i serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web inclouen IVA i qualsevol impost que li pugui ser aplicable. No obstant, aquests preus no inclouen les despeses d’enviament dels productes ni els impostos de duanes. Aquestes es detallen en el procés de pagament i han de ser acceptades per l’usuari en el moment de la sol.licitud de la comanda.

Gorgeous es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes i Serveis es facturaran al preu que estigui vigent en el moment del registre de la comanda, a menys que hi hagi un error tipogràfic evident.

d)  Particularitats de la contractació de Serveis a través de la pàgina web.

La pàgina web opera, addicionalment, com una plataforma d’intermediació en la contractació de determinats productes/serveis a preus especials oferts per diferents col.laboradors  associats a Gorgeous.

En particular, l’usuari, a través de la web, té accés a la informació que el col.laborador proporciona a Gorgeous sobre els Serveis/productes, així com als descomptes i els drets inherents als mateixos. La prestació dels Serveis es farà única i exclusivament per part del col.laborador i per tant, amb subjecció a les condicions que els col.laboradors estableixin per la prestació del Servei en qüestió, actuant Gorgeous com un intermediari en la comercialització d’aquests productes/ serveis.

Les disposicions contingudes en aquestes Condicions Generals podran veure’s modificades en funció dels Serveis/productes i de les corresponents condicions particulars i generals del col.laborador. En cas de conflicte o contradicció, les condicions particulars i/o generals del col.laborador prevaldran sobre les presents Condicions Generals. En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció, a més de les Condicions Generals, les condicions particulars i/o generals del col·laborador.

L’usuari manifesta i accepta expressament que els col.laboradors seran els únics responsables del compliments dels drets i obligacions derivats de la prestació dels Serveis/ productes i dels termes i condicions aplicables a cada un d’ells. Gorgeous, en qualitat d’intermediador, no serà responsable i quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat i/o reclamació derivada directa o indirectament, de la prestació o subministre defectuós o no conforme dels serveis, havent de dirigir-se l’usuari directament al col.laborador per realitzar qualsevol reclamació que consideri oportuna.

e)  Pagament dels productes i serveis

El pagament del preu i les despeses d’enviament del productes i Serveis adquirits a través de la pàgina web es realitza en el moment de l’enviament al correu electrònic de l’usuari per part de Gorgeous  d’un correu electrònic d’acús de rebuda i confirmació de la compra realitzada.

El justificant de compra que correspon a la comanda de productes o Serveis estarà disponible i es podrà visualitzar en la secció “El meu compte”

L’usuari haurà de realitzar el pagament per mitjà de targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, American Express, Visa Electrón i/o altres targetes anàlogues, mitjançant el sistema de Paypal o per transferència bancaria. La targeta amb la que es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora un banc o caixa d’estalvis espanyol o una sucursal o entitat financera filial d’una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.

L’usuari haurà de notificar a Gorgeous, de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per compres en la pàgina web, en el termini més breu possible, amb l’objecte de que Gorgeous pugui fer les gestions que consideri oportunes.

Gorgeous manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari. Únicament l’entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments. Un cop finalitzat el procés de compra, es genera un document electrònic en el que es formalitza el contracte i que l’usuari podrà imprimir.

f)  Cancel·lació i ampliació de comandes:

Els usuaris podran cancel·lar o ampliar les comandes acceptades i confirmades per Gorgeous sempre que es sol·liciti amb anterioritat a la finalització de la campanya en qüestió.

El cost d’ampliació d’una comanda s’especificarà per cada cas en particular.

g)  Entrega de la comanda de productes:

LLOC D’ENTREGA: Gorgeous es compromet a entregar el producte en perfecte estat a la direcció indicada per l’usuari. Amb la finalitat d’optimitzar el procés d’entrega, la direcció que indiqui l’usuari haurà de ser una direcció en la que es pugui fer l’entrega dins l’horari laboral habitual.

Si en el moment de l’entrega del producte en la direcció indicada, l’usuari es troba absent, el transportista  farà un segon intent d’entrega enviant sempre previament un missatge de text i un email. Si en el segon intent d’entrega l’usuari es troba novament absent, se li deixarà un a la bústia i  se li enviarà un altre sms indicant on pot passar l’usuari a recollir el producte. Si passats 15 dies des de la data d’avís, el soci no s’ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data d’entrega, els productes seran retornats als magatzems de Gorgeous i l’usuari s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i retorn, així com les despeses de gestió associades.

En el moment de l’entrega de la comanda, l’usuari haurà d’exhibir el seu document d’identificació al transportista, firmar l’albaran d’entrega i sol.licitar còpia del mateix al transportista.

TERMINI D’ENTREGA: El termini màxim d’entrega de productes,  a menys que hi concorrin causes de força major, serà de 30 dies naturals des de la data de finalització de l’oferta en qüestió.

L’entrega es considera efectuada a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l’usuari en el lloc d’entrega indicat per l’usuari.

El risc dels productes es transmetrà a l’usuari a partir del moment en el que la comanda dels productes s’hagi posat a disposició de l’usuari de conformitat amb lo establert en aquestes Condicions Generals.

 h)  Devolució de productes i cancel·lació de serveis:

1.- Dret de desistiment:

L’usuari disposarà d’un termini màxim de 15 dies hàbils des de l’entrega del producte o la contractació del servei per desistir, total o parcialment, de la compra del producte i/o Servei, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils, Gorgeous no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes o cancel·lacions de serveis.

L’usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui d’aplicació, i en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

En el supòsit de desistir de la compra del producte, s’han de complir els següents requisits:

a.- El producte ha d’estar amb el mateix estat en el que es va entregar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris, i en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

b.-La devolució a Gorgeous  s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa o sobre utilitzat en l’entrega, o en el seu defecte, en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

c.- S’haurà d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà d’entrega dels productes dins del paquet, i el paper de devolució on es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

d.- Gorgeous no es farà responsable de les despeses i costos ocasionats a l’usuari per aquelles devolucions de productes que es produeixin sense seguir el procediment establert.

e.- L’usuari no tindrà dret al reintegrament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser entregats o no s’hagin complert els requisits establerts en les condicions Generals.

f.- Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reintegrament parcial del preu.

g.- Gorgeous gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’usuari per l’adquisició de productes, en un termini de 48 hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda de l’usuari. El termini d’aplicació de la devolució del preus serà de fins a 7 dies naturals per les targetes de dèbit i de fins a 30 dies naturals per les targetes de crèdit.

h. – Gorgeous no es farà responsable de les despeses de retorn dels productes.

2.- Dret de devolució dels productes defectuosos

Sens perjudici del que es disposa a la clàusula següent i de qualsevol dels altres drets als que pugui correspondre, l’usuari tindrà dret al reintegrament del preu dels productes defectuoses o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’usuari.

– Responsabilitat de Gorgeous:

Sens perjudici del que disposa la normativa aplicable, la responsabilitat de Gorgeous en relació amb els productes adquirits a través de la pàgina web estarà limitada al preu d’adquisició d’aquests productes o serveis.

Gorgeous no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

a.- De l’ús que l’usuari faci dels materials de la web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat industrial/intel·lectual dels continguts de la web o de tercers.

b.- Dels eventuals danys i perjudicis causatsals usuaris com conseqüència d’un funcionament normal o anormal de l’eina de búsqueda, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la web, i en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti a l’usuari.

c.- Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des de l’enllaç incloses en la pàgina web, ja siguin autoritzades o no.

d.- Dels actes o omissions de tercers, amb independència de que aquests tercers puguin estar units a Gorgeous per via contractual.

e.- De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la web, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal.lar alguna de les eines de control de l’ús d’internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

f.- Dels errors o retards en l’accés a la web per part de l’usuari a l’hora d’introduir les seves dades en la seva comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa d’ internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altre contingència previsible aliena a la bona fe de Gorgeous.

g.- De les incidències que es puguin produïr en les comunicacions, o  transmissions incomplertes, de forma que no es garanteixi que els serveis de la web estiguin constantment operatius.

h.- Dels errors o danys produïts a la web per un ús del servei deficient i de mala fe per part de l’usuari.

i.- De la no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari per l’enviament de la confirmació de la comanda.

Gorgeous es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir a la pàgina web.

Tanmateix, Gorgeous té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei a menys que hi concorrin causes de força major, serà de 30 dies naturals des de la data de finalització de l’oferta en qüestió.

i) Nul·litat parcial.

En cas de que qualsevol clàusula de les presents condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions Generals.

El no exercici per part de Gorgeous de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions Generals no s’interpretarà com a renuncia d’aquest dret, excepte renuncia expressa i per escrit per part de Gorgeous o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

j)Modificació de les Condicions Generals.

Gorgeous es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la web, així com les Condicions Generals i la Política de Privacitat. Els usuaris sempre disposaran d’aquestes condicions generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes que vulguin realitzar. Els usuaris hauran de llegir atentament les condicions generals cada cop que vulguin accedir a la web. En qualsevol cas, l’acceptació de les condicions generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte o servei disponible a través de la web.

K) Comunicacions entre Gorgeous i l’usuari:

Totes les comunicacions entre Gorgeous i l’usuari relatives a aquestes condicions generals o a l’adquisició de productes a través de la web, es faran per escrit a través de la secció contacte i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per cada cas en particular, mitjançant la secció “Cistella”.

Per la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en les Condicions Generals, les comunicacions que l’usuari vulgui remetre a Gorgeous es dirigiran a la direcció Gorgeous indicada en la clàusula 1) anterior i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part de Gorgeous de la corresponent comunicació.

L )Integritat de les condicions generals:

Les presents Condicions Generals i el contracte que documenti l’adquisició per part de l’usuari dels productes, constitueix l’expressa i única voluntat de Gorgeous i l’usuari, i invalida i substitueix qualsevol altre acord o contracte, verbal o escrit, al que arribin les parts amb anterioritat. Qualsevol modificació d’aquestes Condicions Generals o del contracte que documenti l’adquisició dels productes o serveis s’haurà de realitzar per escrit i de mutu acord entre Gorgeous i l’usuari.

M) Cessió de drets i obligacions:

L’usuari no podrà cedir o transmetre els drets i obligacions relatius a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes i/o serveis a través de la web, sense l’expressa autorització i per escrit per part de Gorgeous.

Gorgeous podrà cedir o transmetre lliurement, en qualsevol moment i sense l’autorització per part de l’usuari, els drets i obligacions relatius a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes i/o serveis a través d’aquesta web.

N) Llei aplicable i jurisdicció:

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia  o desavinença que es derivi de la compra de productes i/o serveis a través de la web i/o de les presents Condicions Generals i per la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre’s, a la seva lliure elecció i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l’usuari.

3)COOKIES

En compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i en adequació amb la Directiva Europea 2009/136/CE Gorgeous li informa que utilitza “Cookies” per millorar  la seva experiència en navegació en la seva pàgina web, així com per mostrar-li publicitat que és rellevant per vostè. Si navega per la pàgina web de Gorgeous sense canviar la seva configuració, es considerarà que està disposat a rebre les cookies en aquesta pàgina web que es detalla a continuació. Les Cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten a una pàgina web reconèixer el navegador de l’usuari. La cookie no conté ni recopila informació.

L’ usuari-client té la opció de no acceptar-les i impedir la generació de cookies, mitjançant la configuració del seu navegador per bloquejar-les. No obstant, Gorgeous no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Start typing and press Enter to search

Cistella de Compra

No hi ha productes a la cistella.