Devolucions

/
Devolucions

L’usuari disposarà d’un termini màxim de 15 dies hàbils des de l’entrega del producte o la contractació del servei per desistir, total o parcialment, de la compra del producte i/o Servei, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils, Gorgeous no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes o cancel·lacions de serveis.

L’usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui d’aplicació, i en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

En el supòsit de desistir de la compra del producte, s’han de complir els següents requisits:

a. – El producte ha d’estar amb el mateix estat en el que es va entregar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris, i en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

b. – La devolució a Gorgeous s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa o sobre utilitzat en l’entrega, o en el seu defecte, en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

c. – S’haurà d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà d’entrega dels productes dins del paquet, i el document de devolució de Gorgeous a on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

d. – Gorgeous no es farà responsable de les despeses i costos ocasionats a l’usuari per aquelles devolucions de productes que es produeixin sense seguir el procediment establert.

e. – L’usuari no tindrà dret al reintegrament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser entregats o no s’hagin complert els requisits establerts en les condicions Generals.

f. – Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reintegrament parcial del preu.

g. – Gorgeous gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’usuari per l’adquisició de productes, en un termini de 48 hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda de l’usuari. El termini d’aplicació de la devolució del preus serà de fins a 7 dies naturals per les targetes de dèbit i de fins a 30 dies naturals per les targetes de crèdit.

h. – Gorgeous no es farà responsable de les despeses de retorn dels productes.

– Dret de devolució dels productes defectuosos

Sens perjudici del que es disposa a la clàusula següent i de qualsevol dels altres drets als que pugui correspondre, l’usuari tindrà dret al reintegrament del preu dels productes defectuoses o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’usuari.

Descarrega aquí el document per a les devolucions

Start typing and press Enter to search

Cistella de Compra

No hi ha productes a la cistella.